382a397df0fc21a6ff6bf8b8e988021d83fc7e82 600x138 1

راه‌حل نرم‌افزاری
برای تمامی مراحل معدنکاری
دیتاماین پیشروترین ارائه دهنده فناوری در جهان است که برنامه‌ریزی یکپارچه و مدیریت عملیات معدنکاری به ارمغان می‌آورد.

راه‌حل نرم‌افزاری
برای تمامی مراحل معدنکاری
دیتاماین پیشروترین ارائه دهنده فناوری در جهان است که برنامه‌ریزی یکپارچه و مدیریت عملیات معدنکاری به ارمغان می‌آورد.

راه‌حل‌های ما

راه‌حل‌های ما

آموزش‌های جهانیدیتاماین دوره‌های منظمی را برای آموزش نرم‌افزار برگزار می‌کند که کاربران را در استفاده از راه‌حل‌های زمین‌شناسی، مهندسی معدن و عملیات و کسب مهارت قادر می‌سازد.

پیاده‌سازی‌های تخصصیروند پیاده‌سازی هوشمند ما تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری شما در تهیه نرم‌افزار، حداکثر نتیجه را در کارایی، دقت و فرصت‌های مداوم برای بهبود عملیات معدنکاری شما داشته باشد.

آموزش‌های جهانیدیتاماین دوره‌های منظمی را برای آموزش نرم‌افزار برگزار می‌کند که کاربران را در استفاده از راه‌حل‌های زمین‌شناسی، مهندسی معدن و عملیات و کسب مهارت قادر می‌سازد.

پیاده‌سازی‌های تخصصیروند پیاده‌سازی هوشمند ما تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری شما در تهیه نرم‌افزار، حداکثر نتیجه را در کارایی، دقت و فرصت‌های مداوم برای بهبود عملیات معدنکاری شما داشته باشد.

تیم ما همانند شما عملیاتی هستند و دقیقاً می‌دانند که چگونه در چالش‌های روزمره به شما کمک کنند.

Partner img 1 4
Partner img 1 3 1
Partner img 1 11
Partner img 1 10
Partner img 1 18
Partner img 1 9
chadormalu
messarcheshme
Partner img 1 2
Partner img 1 5 1
Partner img 1 12
Partner img 1 1