روش‌های عملیات پی‌جویی و اکتشاف

روش‌های متداول اکتشاف موادمعدنی

اکتشاف تکه سنگ متمایز، بررسی‌های زمین‌شناسی در فیلد، بررسی‌های ژئوفیزیکی، نمونه‌برداری و حفاری ژئوشیمیایی نمونه‌هایی از روش‌هایی است که در اکتشاف برای یافتن ذخایر معدنی جدید استفاده می‌شود.

اکتشاف تکه سنگ متمایز

اکتشاف تکه سنگ متمایز

جستجوی فیزیکی تکه سنگ‌های مورد توجه از نظر زمین‌شناسی که در ارتباط با حرکات ورق‌های داخلی یخ، از بستر جدا شده‌اند و اکنون بخشی از یک لایه هستند که توسط یخرود انباشته شده است. اکتشاف به عنوان مثال مس یا روی، احتمال وجود ذخایر در سنگ بستر اطراف را نشان می‌دهد.

این روش اثرات زیست محیطی اصلا ندارد.

01
بررسی‌های ژئوفیزیکی

بررسی‌های ژئوفیزیکی

خصوصیات فیزیکی سنگ بستر را بررسی می کند. این بررسی را می توان از هوا، به صورت دستی روی زمین یا با استفاده از کاوشگرهایی که درگمانه‌ها قرار دارند انجام داد.

این روش اثرات زیست محیطی کمی دارد یا اصلا ندارد.

02
نمونه‌برداری ژئوشیمیایی

نمونه‌برداری ژئوشیمیایی

لایه‌ها و خرده‌های حفاری را برای ردیابی موادمعدنی تجزیه و تحلیل می‌کند.

تأثیر کمی روی محیط به صورت آسیب جزئی زمین ممکن است رخ دهد.

03
بررسی و مدلسازی ذخیره

بررسی و مدلسازی ذخیره

این بررسی، خصوصیات زمین‌شناسی بیرون زدگی‌ها، از جمله موادمعدنی فلزی را مستند می‌کند و اطلاعات را برای تفسیر و تجزیه و تحلیل در پایگاه داده جمع‌آوری می‌کند.

این روش اثرات زیست محیطی اصلا ندارد.

04
حفاری مغزه‌گیری

حفاری مغزه‌گیری

بررسی زمین‌شناسی  و احتمال کانی‌سازی سنگ بستری که در عمق قرارا دارد را امکان پذیر می‌کند. حفاری مغزه‌گیری می‌تواند تا عمق 2000 متری انجام شود.

این روش تا حدودی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد زیرا گمانه منجر به سوراخ شدن و دستکاری سنگ بستر می‌شود

05

آخرین مطالب مرتبط با روش‌های اکتشاف

پیمایش به بالا