نویسنده: مهدی فقیهی

مدیرعامل شرکت کوه ریزان پیروز با چند ده سال تجربه فعالیت در حوزه آتشکاری و انفجارهای کنترل شده و نویسنده کتاب مهندسی انفجار با آغازگرهای شوک بر