نویسنده: عین اله عزیززاده فیروزی

کارشناس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر-سال 1385 کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف-دانشگاه صنعتی اراک-1383 مترجم کتاب ژئوفیزیک صحرایی جان میلسوم به همراه دکتر رمضی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر