ردکردن این

پایه های هیدرولیک قدرتی برای نگهداری جبهه کار

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2439

بحث نگهداری در کارگاه لانگ وال هم چون قسمت های استخراج و حمل و نقل در مورد آلات مدرن و مکانیزه می باشد.لذا تنها سعی در معرفی پایه های هیدرولیکی ثابت و خودرو می باشد.از متدهای چوب بندی و قفس بندی برای روش استخراج لانگ وال مطلبی ارائه نمی شود.

برای آنکه تجهیزات استخراج مثل پلا،شیرر لودر،همچنین نوار باربری و نقاله ها بتوانند تحت شرایط ایمنی،در زیر یک سقف غیر ریزشی(بخصوص در زغال سنگ)عمل نماید لازم است عملیات نگهداری قوی و با استحکامی توأم با پیشروی در جبهه های کار صورت بگیرد معمولی ترین روش نگهداری در کارگاه های مدرن لانگ وال پایه های مکانیکی یا هیدرولیکی ثابت و یا خودرو می باشد.

جدول(5- 2)- ابعاد نقاله هایی برای انتخاب در جبهه کار دراز

Hydraulic power base to hold the job front

عمل اعمال نیرو(یا مقاوت در مقابل بار سقف کارگاه)بر پایه ها و قطعات نگهدارنده به کمک نیروی هیدرولیک(روغن و فشار)صورت می گیرد. خود بدنه حفاظ های مکانیکی به وسیله پین با قطعه دیگر روی نقاله های جبهه کار مستقر می شود و با حرکت نقاله به جلو عمل نگهداری نیز پیشروی  می شود.حرکت پایه ها به موازات پیشروی جبهه کار و به وسیله بازوهای هیدرولیکی انجام می شود.از نظر تجارتی و شهرت3 نوع پایه های هیدرولیک برای نگهداری کارگاه های جبهه کار دراز عرضه شده که به عبارت زیر می باشند:

1- حفاظ های گولیک دابسون                                                                             Gullick Dobson

2- حفاظ های کلواکنر-فروماتیک                                                                       Kloeckner-Ferro matik

3- حفاظ های وستفالیا                                                                                      Westfalia Support Units

1-حفاظ های گولیک دابسون:

ازنوع نگهدارنده مکانیکی گولیک2 نوع با ویژگی های بخصوص عرضه شده که به عبارت زیرمی باشند:

نوع اول:

گولیک نوع اول پنج پایه ای می باشد، و ظرفیت نگهداری آن 275تن است.قطر استیل بار یا پایه متحرک هیدرولیک آن اینچ می باشد.در این حفاظ قدرت مکانیکی هر پایه زیر بار55تن می باشد که در مجموع رقم کلی مقاومت(275=55×5)تن را دربرمی گیرد.درشکل(5-24)تصویری از گولیک دابسون(5 پایه ای)نشان داده شده است.

Hydraulic power base to hold the job front 1

شکل(5-24 )- حفاظ 5 پایه ای برای نگهداری وزن تا 275تن در جبهه کار دراز

همان طوری که در شکل مشاهده می شود 4پایه عقبی وزن تحمیل شده بر کاناپه اصلی را در بر می گیرد و در این قسمت ظرفیت 220تن(تن 55×4)می باشد.و از طرفی پایه تکی جلویی حفاظ بار سقف را به عهده دارد و ظرفیت تحمل بار در این قسمت 55تن(برای یک پایه)می باشد.پس قسمت عقبی حفاظ(روی چهار پایه)را کاناپه و قسمت جلویی را(روی تک پایه) بنام بار می خوانند.پهای نوک بار 45 اینچ و عقب قسمت بار12اینچ ساخته شده و جمع مساحت پاشنه پایه ها برای سطح تماس با کف 6/1فوت مربع،برای پایه جلوئی و 8/8فوت مربع،برای پایه های عقبی تعبیه شده است.در میان قسمت چهار پایه یک رام و قامه تر است به قطر اینچ ساخته شده که حرکت پایه را به عهده دارد.

نوع دوم:

گولیک نوع دوم حفاظ مکانیکی با چهار پایه هیدرولیک می باشد که درشکل(5-25)نشان داده شده است قطر ستون های فولادی هیدرولیک این نوع حفاظ(ساخت گولیک)بزرگ تر از نوع اول بوده و 8 اینچ می باشد.این حفاظ ثابت برای تحمل وزن 200تن روی هر پایه ساخته شده و جمع مقاومت نگهداری تا 800تن را دارا می باشد.2پایه هیدرولیک عقبی حفاظ برای تحمل وزن روی کاناپه اصلی می باشد و 2پایه جلوئی برای تحمل بار سقف می باشد.جثه این حفاظ گولیک از نوع اول بزرگ تر بوده بطوری که که ابعادی نظیر60 ،80 وتا87 اینچ عرض در جلوی سطح تماس پایه های جلوئی قابل نصب می باشد.از طرفی مساحت تماس سقف در قسمت کاناپه(روی پایه های عقبی)وبار(روی پایه های جلوئی)می توانند 8/29،3/35تا 3/37فوت مربع تعبیه و نصب شوند.این مساحت قابل توجه توزیع وزن متعادل تری روی حفاظ به دست می دهد در واقع تحمل بار بیشتری برای پایه های زیر سطح تماس را در بر می گیرد.پاشنه یا سطح تماس پایه ها با کف کارگاه یک تکه می باشدومساحت آن 7/12فوت مربع می باشدواین سطح  قابل ملاحظه احتمال فرو رفتن به کف کارگاه را کمتر می کند،زیرا با بزرگ شدن سطح تماس با کف،اعمال نیروی پایه ها به کف بر هر اینچ مربع کاهش خواهد یافت.2عدد بازو یا رام هیدرولیک به قطر 25/3اینچ و کشوئی استوانه به طول 5/31 اینچ حرکت در امتداد جبهه حفاظ را عهده دار می باشد که در طرفین پاشنه(طبق شکل24-5)نصب می گردد.این رام و کشویی حفاظ را با نیروی 829کیلوگرم به صورت کششی(بکسل)و514 کیلوگرم به صورت جلوبری بر هر 100پی.اس.آی فشار حرکت می دهند

Hydraulic power base to hold the job front 2

شکل(5- 25)- حفاظ هیدرولیکی ثابت 4پایهساخت گولیک برای نگهداری جبهه کار دراز

 قابل ملاحظه احتمال فرو رفتن به کف کارگاه را کمتر می کند،زیرا با بزرگ شدن سطح تماس با کف،اعمال نیروی پایه ها به کف بر هر اینچ مربع کاهش خواهد یافت.2عدد بازو یا رام هیدرولیک به قطر 25/3اینچ و کشوئی استوانه به طول 5/31 اینچ حرکت در امتداد جبهه حفاظ را عهده دار می باشد که در طرفین پاشنه(طبق شکل24-5)نصب می گردد.این رام و کشویی حفاظ را با نیروی 829کیلوگرم به صورت کششی(بکسل)و514 کیلوگرم به صورت جلوبری بر هر 100پی.اس.آی فشار حرکت می دهند.

 

2- حفاظ های کلواکنر:

    حفاظ های هیدرولیکی کلواکنر– فروماتیک در ظرفیت های متنوعی ساخته شده که بر حسب تن بر پایه انتخاب می شوند.چنانچه سقف یک کارگاه شیلی واجد نگهداری باشد،حفاظ نوع 77تن(77تن بر پایه)که سبک تر می باشد مناسب خواهد بود.و در سقف های سنگین از لایه های ماسه سنگی پایه های تا ظرفیت 143تن کارآیی مناسبی در حفاظ سقف از خود نشان می دهند.نوع حفاظ های ساخت کلواکنر ،فروماتیک4/2 جهت تشریح انتخاب شده که ذیلاً تشریح گردیده است.ضمناً تصویری شماتیک از این دستگاه نگهداری در شکل(5-26)مشاهده می شود.

Hydraulic power base to hold the job front 3

شکل(5-26)- حفاظ مکانیکی 4/2،ساخت کلواکنر،برای نگهداری سینه کار های جبهه کار طولانی

در شکل(5-26)مشاهده می شود که حفاظ از دو قاب تشکیل شده که هر قاب به طور جداگانه حرکت می کند.برای تنوع در حرکت و انعطاف پذیری اتصال، حفاظ با نقاله به وسیله کابل فلزی حرکت می کند.دیاگرام این حرکت درشکل(5-27)به صورت افقی مشاهده می شود.با داشتن سقف شیلی متورق،پایه های سبکتر نوع 77تنی(در هر پایه) مطلوب تر خواهد بود.برای حرکت دادن نقاله به جلو،یک رام نیرو دهنده بر خلام کابل فلزی متصل به سیم های کف دو حفاظ عمل می کند.این کابل به سیم ثابت می باشد.رام مذکور همیشه در حال فشار می باشد به جز وقتی که قابل حفاظ مجاورش بخواهد حرکت  نماید. عمل رهائی از فشار قابل ها از سقف به صورت خودکار(اتوماتیک)صورت می گیرد.این سیستم حفاظ ساخت کلواکنر برای کارگاه هایی ساخته شده که ماشین استخراج نوع پلا بکار می برند.

Hydraulic power base to hold the job front 4

شکل(5-27 )- کنترل خودکار نقاله توسط رام(فروماتیک نوع 4/ ه

.در شکل  (5-28)حفاظ فروماتیک4/2 با اتصال کابل به نقاله جبهه کار،درست قبل از حرکت دستگاه های حفاظ به نمایش گذاشته است. بایستی توجه داشت که سطح تماس حفاظ ها با سقف کارگاه مقداری در فشار قرار گیرند تا اطمینان از تماس کامل به دست آید و حرکت های احتمالی لایه های در سقف را خنثی نماید.در هنگام فشار اسمی حفاظ ها این قسمت های فشرده شده سقف خم می شود و اصطلاحاً حالت می گیرید و پس از این حالت خمش روی سطوح تماس،مطمئن می شویم که تمام سطح تماس حفاظ ها به طور یک جانبه زیر بار هستند.برای جلوگیری از ورود ریزه های زغال سنگ به داخل منطقه نگهداری شده و لابه لای دستگاه های حفاظ یک بار منعکس کننده به سطح تماس حفاظ به صورت کنتاکت زاویه دار اضافه نمودند.

Hydraulic power base to hold the job front 5

شکل(5- 28)- حفاظ های فروماتیک (نوع 4/2)برای تجهیزکردن ونگهداری جبهه کار های دراز

   این حالت پدر حفاظ ها مؤثر واقع شده و ذره های معدنی به وسیله این سطح انعکاس،از نقاط متروکه و دیواره های کارگاه وارد مناطق حفاظ گذاری شده نمی شوند.عملکرد پدیده انعکاس حفاظ ها را درشکل(5-29) مشاهده می کنیم.

Hydraulic power base to hold the job front 6

شکل(5- 29)-عملکرد بارمنعکس کننده در دستگاهای حفاظ برای جلوگیری از ورود درزهای معدنی به کارگاه

3- حفاظ های وستفالیا:

  این کارخانه سازنده 4مدل مشهور حفاظ برای نگهداری جبهه کارهای لانگ وال به شرح زیر می باشد :

نوع الف:

حفاظ دستگاه سنگین برای کارگاه های حاوی کف نرم و این واحد حفاظ از دو قاب تشکیل شده است.شکل(5-30)حفاظ دو قابی وستفالیا را نشان می دهد.کف پهن این حفاظ استقامت قابل توجهی را در فرو رفتن به کف های نرم کارگاه های جبهه کار دراز دست می دهد.از طرف دیگر این حفاظ نیروی چشمگیری را از سقف تحمل می کند بدون آنکه نفوذ به کف محسوس باشد.هر کدام از چهار جک این حفاظ قادر به تحمل140تا175تن وزن می باشد که مجموع تحمل وزن این نوع حفاظ(روی چهار جک آن)  بین560تا700تن می باشد .

Hydraulic power base to hold the job front 7

شکل(5-30)- حفاظ دستگاه سنگین برای کاربرد در نگهداری جبهه کارهای دراز در جایی که کف کارگاه نرم می باشد

 

نوع ب:

حفاظ وستفالیا نوع(ب)خود در 5مدل مختلف برای کاربرد متفاوت ساخته شده است که هر 5حفاظ در زمره دستگاه های سنگین محسوب می شوند و به شرح زیر می باشند:

1-     مدلA-K-Z : نوعی ترکیب در قاب و جک می باشد.این مدل حفاظ وستفالیا مقاومت جک آن140تن می باشد و مجموع وزن تحمیلی روی چهار جک آن 560تن است.دامنه تماس با سقف از44 تا68اینچ  قابل تغییر می باشد .

2-     مدل استانداردA-K-T : با مقاومت جک 140تن و تحمل قدرت حفاظ 560تن در 4جک می باشد. دامنه سطح تماس حفاظ با سقف از34،45تا58 اینچ قابل تغییر می باشد.این ابعاد به موجب انبساط مکانیکی به40،56تا69 اینچ نیز می رسد.

مدل هلوتیاHELVETIA-3A/D.S :این حفاظ نیز مانند سایر مدل های وستفالیا جزء دستگاه سنگین محسوب می گرددکه شامل 2قاب موازی بوده که یکی از آنها همزمان پیشروی می کند.جک های جلو و عقب به وسیله نوعی فنر فولادی متصل می شود.جک های این نوع حفاظ برای پایین آمدن سریع دارای حرکت مضاعف می باشند.جدول(3-5)ابعاد مختلف حفاظ وستفالیا نوع(هلوتیا)را نشان می دهد.

جدول(5- 3)

Hydraulic power base to hold the job front 8

4 – مدل  Hernden:در لایه های زغال سنگ جاییکه،ضخامت آن از 43 اینچ بیشتر باشد و برای استخراج آن از ماشین شیرر استفاده شود، نوع حفاظ هردن(HERDEN)مناسب می باشد و اساساً هردن برای شرایط فوق الذکر طراحی شده است و در کارگاه های جبهه کار دراز به عنوان نگهدارندۀ بکار می رود.جدول(5-4) برخی از مشخصات هردن را فهرست کرده است

جدول(5-4)

Hydraulic power base to hold the job front 9

5- حفاظ های جبهه کار لایه نازک:

آخرین نوع حفاظ دستگاه سنگین ساخت وستفالیا برای نگهداری لایه های نازک زغال سنگ در جبهه کارهای لانگ وال طراحی و ساخته شده است. این حفاظ همچنین برای نگهداری    لایه های ماسه سنگی انبوهی که ضخامت قابل توجهی داشته باشند،مناسب می باشد.حفاظ مذکور در لایه های با ضخامت 38 اینچ به خوبی عمل کرده است.بعضی از ابعاد و مشخصات حفاظ نوع پنجم وستفالیا در جدول(5-5)ارائه شده است.

جدول(5-5)

Hydraulic power base to hold the job front 10

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.