برچسب: عبور دادن چاه از چند لایه تولیدی متوالی(Multiple Sand from Single Well Bore)

حفاری انحرافی

در اصطلاح علم حفاری، به دانش حفر یك چاه در امتداد یك مسیر مایل از پیش‌تعیین شده برای رسیدن به

ادامه مطلب