برچسب: حفاری در گنبدهای نمكی و در گسلها (Salt Dome and Fault Drilling)

حفاری انحرافی

در اصطلاح علم حفاری، به دانش حفر یك چاه در امتداد یك مسیر مایل از پیش‌تعیین شده برای رسیدن به

ادامه مطلب