دسته‌بندی: نقشه برداری

مختصات

انواع سیستم مختصات الف) لامبرت: به صورت بیضی که طول و عرض جغرافیایی بر اساس درجه و دقیقه و ثانیه

ادامه مطلب