ردکردن این

روش استخراج انباره ای “shrinkage stoping” قسمت اول

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2039

روش استخراج انباره ای به طور عمده در موردکانسارهای لایه ای پرشیب به کار می رود.و از این لحاظ در کنار روش های استخراجی مانند استخراج از طبقات فرعی،vcrو تخریب در طبقات فرعی قرار می گیرد.که دسته بندی هارتمن از روش استخراج انباره ای از روش بدون نگهداری مصنوعی نام برده شده است. اساس این روش که روشی با استخراج در جهت رو به بالا و قائم می باشد،انبار نمودن حدود3/2از سنگ معدنی خرد شده در فضای خالی کارگاه استخراج می باشد.هدف از این کار ایجاد یک سکو برای انجام عملیات استخراج توسط کارگران و خنثی کردن نیروهای سطحی وارد بر کمر بالا و پایین ماده معدنی می باشد. شکل(4-19).روش استخراج انباره ای "shrinkage stoping" قسمت اول

 shrinkage stoping

پیش روی رو به بالا در داخل کارگاه ها با برش های افقی ماده معدنی انجام می گیرد.سنگ پس ازاستخراج نسبت به حالت بکر خود حدود30 الی40درصد افزایش حجم پیدا می کند،بنابراین باید روزانه این مقدار حجم افزایشی به بیرون منتقل گردیده و بقیه تا پایان عملیات استخراج به صورت انبار  شده در درون کارگاه باقی می ماند، این روش به طور عمده روش دستی بوده و قابلیت مکانیزاسیون آن در قیاس با سایر روش های استخراج بسیار اندک می باشد.شکل(4-19)

به سه دلیل عمده در روش انباره ای نمی توان از ماشین آلات مکانیزه استفاده کرد:

1)سطح ناصاف ماده معدنی و عدم استحکام آن بعد از عملیات آتشباری.

2)کوچک بودن فضا برای ماشین آلات بزرگ مکانیزه.

3)عدم تخلیه مواد خرد شده به دلیل فشرده شدن در اثر رفت و آمد ماشین آلات.

این روش استخراج معمولاً برای کانسارهای رگه ای باریک و در بسیاری از موارد در کانسارهایی که سایر روش های استخراج برای آنها قابل استفاده و یا اقتصادی نباشند به کار می رود.شکل(4-20)

 

4-6-1- ویژگی های مهم روش استخراج انباره ای:

1) شیب:

    زاویه شیب ایده آل برای کاربرد این روش90درجه می باشد و شیب های کمتر از90وتاحدود70 درجه نیز برای استفاده از این روش مطلوب است.هرچه زاویه به90درجه نزدیک تر باشد شرایط بهتری ایجاد می شود. علت این امر سادگی و روان تر شدن تخلیه مواد استخراجی تحت زاویه شیب می باشد.

2)  ضخامت:

  ضخامت رگه ای کانسارهای مناسب برای این روش از1تا3متر متغیر می باشد،اما کانسارهایی که ضخامت آنها بین 3الی20متر باشد مطلوب ترند.

انتخاب ضخامت در روش انباره ای خود به شرایط زیر بستگی دارد:

الف)پایداری کانسار.

ب)پایداری کمر بالا بدون نگهداری.

3)یکنواختی:

کانسار باید نسبتاً یکنواخت بوده و تغییرات شیب و ضخامت آن کم باشد.چرا که در غیر این صورت جریان مواد به سمت پایین درنقاطی که ضخامت کم می باشدکنده شده ومانعی درجهت تخلیه مواد خواهد بود.

 4)پایداری ماده معدنی:

 در روش استخراج انباره ای کانسنگ باید کاملاً مقاوم،پایدار و محکم باشد.استحکام ماده معدنی در این روش بیشتر از سایر روش ها اهمیت دارد،زیرادر این روش کارهای استخراجی بالای سر کارگر قرار دارد و به منظور ایمنی بیشتر در این روش استحکام بیشتر ماده معدنی نسبت به سنگ دیوار بسیار حائز اهمیت می باشد. ارتعاش حاصل از ماشین آلات چالزنی نیز می تواند هر گونه مواد سست و مشکل ایمنی برای کارگران ایجاد نماید بنابراین مادۀ معدنی باید کاملاً پایدار باشد و علاوه بر این پس از عملیات آتشباری وقبل از شروع عملیات چالزنی کار لق گیری کاملاً انجام شود

shrinkage stoping 3

شکل(4-20)- مشخصات حفریات وفضاهای فیزیکی گارگاه انباره ای

5)پایداری دیواره ها:

    در این روش سنگ دیوار نیز باید محکم باشد،البته استحکام دیواره می تواند کمی پایین تر از استحکام ماده معدنی نیز باشد.گاهی اوقات برای استحکام بیشتر دیواره ها در داخل کارگاه ستون باقی می گذارند تا کارگاه بسته نشود.شکل(4-21).

خواص فیزیکی ماده معدنی:

ماده معدنی باید فاقد خواص فیزیکی نامطلوب از قبیل خودسوزی ، چسبندگی ویاآب دارباشد.

 4-6-2- پیشروی در روش استخراج انباره ای:

همان طور که درشکل(4-21)ملاحظه می شود پیشروی به صورت قائم و بر اساس بلوک بندی می باشد،به نحوی که تا رسیدن به بلوک مورد نظر به صورت قائم پیشروی کرده وسپس می توان کارگاه استخراج را درامتداد طولی گسترش دادودوباره عملیات استخراج و پیشروی قائم ادامه یابد.شکل(4-43)

shrinkage stoping 4

شکل(4- 21)- نمای طولی درمقطع قائم از کارگاه در حال استخراج به شیوه انبارهای

shrinkage stoping 5

شکل(4- 22)-  نحوه پیشروی در روش انباره ای

ضرایب طبیعی ماده معدنی:

 • ماده معدنی بایدلایه ای باشد.

ماده معدنی باید با کمر بالا و کمر پایین موزون باشد (موازی)و اگر این طور نباشد پدیده ترقیق

رخ می دهد،یعنی اختلاط ماده معدنی با باطله و کم عیار شدن محصول استخراج شده را به دنبال خواهد داشت.

 • زاویه همیشه بزرگ تر از زاویه شیب قرار[1] می باشد.زاویه شیب قرار خط مرزی برای طراحی است.
 • مقاومت کمر بالا می بایست بسیار بالا باشد، اما مقاومت کمر پایین مهم نیست ولی نباید ساینده باشد(ساییده نشود).
 • موادمعدنی استخراج شده در انباره نبایدبعداز استخراج سفت وسیمانه3 شوند.
 • ماده معدنی و جداره کارگاه استخراج نباید خاصیت اکسیداسیون یا خود سوزی داشته باشند.
 • گسترۀ لایه معدنی می بایست از لحاظ طولی،عرضی،ارتفاعی وضخامت کافی و یکنواخت باشد.
 • گسترۀ لایه معدنی می بایست از لحاظ جنس نیز یکنواخت باشد.
 •  جسم خودماده معدنی،بدلیل نداشتن امکانات نگهداری سقف در کارگاه،باید دارای سختی

متوسط و بالا واستحکام لازم را دارا باشد.

ضرایب فنی:

 • حداقل ضخامت قابل اجرا برای این روش (فاصله عمودی کمربالاوکمر پایین)حداقل 3مترباشد، درعین حال،ضخامت تا5/1متر قابل اجرا خواهد بود.
 • نگهداری این روش موقتاً به وسیله مواد استخراج شده انبار شدۀ تحت انقباض می باشد ،همچنین این موادبه عنوان سکوی غیر ثابت استقرار کارکنان درکارگاه استخراج می باشد.
 • در این روش محدودیت پیشانی جبهه کار داریم.
 • ازلحاظ مکانیزاسیون در داخل کارگاه استخراج بسیار ضعیف و تا حدی غیر ممکن می باشد.
 • نیاز به نظارت دقیق و هماهنگ در تخلیه سنگ های استخراجی موجود در زیر قیف ها دارد، همچنین سرعت برداشت و اشتباه در تعداد سرویس های حمل از زیر یک قیف باعث ایجاد پدیده مخرب قوس شدگی(طاق زدن)[2] در داخل انبار خواهد شد.

در صورت عدم رعایت نظارت دقیق و هماهنگی در تخلیه مواد و سنگ ها در صورت سقوط”طاق”،پدیده ای بنام شکست صوت(نفجارهوا)3رخ می دهد

 • ایمنی در این روش پایین است.
 • از شیوه هایی است که بدترین شرایط تهویه را در کارگاه دارد.
 • فواصل مرکز به مرکز تونل های خاک کشی زیر قیف ها می توانندبین6تا8 متر باشد.
 • شیب دیواره قیف ها بایستی بزرگ تر از زاویه قرار باشدتا مواد به راحتی از درون قیف ها تخلیه گردد.
 • ارتفاع منطقی کارگاه های انباره ای معمولاً بین 40تا60متر است.
 • طول کارگاه استخراج معمولاً بین 40 تا60متر انتخاب می شود.
 • خاک کشی(ترابری)از داخل کارگاه استخراج به صورت ثقلی(بدون هزینه)انجام می شود و از داخل تونل خاک کشی به وسیله واحدهای(LHD) انجام می شود.شکل(4-23).

shrinkage stoping 6

شکل(4-23)-نمایش خاکشی از کارگاه استخراج انباره ای

ادامه دارد…..

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

 • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
 • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.