برچسب: حفر چندین چاه از یك حفره‌ چاه به جای حفر چند چاه جداگانهMulti Lateral Wells)

حفاری انحرافی

در اصطلاح علم حفاری، به دانش حفر یك چاه در امتداد یك مسیر مایل از پیش‌تعیین شده برای رسیدن به

ادامه مطلب