ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2394

 

q01atlas.jpg Frame ID: Q01
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch. Note the very fine size and lack of agglomeration.

q02atlas.jpg Frame ID: Q02
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch. Note the very fine size and the start of particle agglomeration.

q03atlas.jpg Frame ID: Q03
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch. Note the agglomeration due to heat treatment.

q04atlas.jpg Frame ID: Q04
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch. Note the very fine size and the start of particle agglomeration into embryonic mesophase.

q05atlas.jpg Frame ID: Q05
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch. Note the very fine size and the start of particle agglomeration into embryonic mesophase.

q06atlas.jpg Frame ID: Q06
Sample ID: Quinoline Insolubles
Magnification: As given
Illuminator: Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate: Out
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch with mesophase spheres.

q07atlas.jpg Frame ID: Q07
Sample ID: Quinoline Insolubles
Magnification: As given
Illuminator: Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate: Out
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch with mesophase spheres. Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q08atlas.jpg Frame ID: Q08
Sample ID: Quinoline Insolubles
Magnification: As given
Illuminator: Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate: Out
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch with mesophase spheres. Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q09atlas.jpg Frame ID: Q09
Sample ID: Quinoline Insolubles
Magnification: As given
Illuminator: Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate: In
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase in pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch with mesophase spheres. Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q10atlas.jpg Frame ID: Q10
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres in pitch with Normal QI (colloidally dispersed solids). Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q11atlas.jpg Frame ID: Q11
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase in pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Normal QI (colloidally dispersed solids) in pitch with mesophase spheres. Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q12atlas.jpg Frame ID: Q12
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Normal QI and mesophase
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres in pitch with Normal QI (colloidally dispersed solids). Note how the normal QI is pushed to the edges of the mesophase spheres.

q13atlas.jpg Frame ID: Q13
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Mesophase in pitch with Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres with normal QI pushed to the edges of the mesophase. In this frame the mesophase spheres dominate and the pitch is now the minor phase.

q14atlas.jpg Frame ID: Q14
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Mesophase in pitch with Normal QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres with normal QI pushed to the edges of the mesophase. In this frame the mesophase spheres dominate and the pitch is now the minor phase.

q15atlas.jpg Frame ID: Q15
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Pitch Coke with QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The mesophase spheres have transformed into pitch coke with normal QI present as isolated patches.

q16atlas.jpg Frame ID: Q16
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Pitch coke with QI
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The mesophase spheres have transformed into pitch coke with normal QI present as isolated patches.

q17atlas.jpg Frame ID: Q17
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI.

q18atlas.jpg Frame ID: Q18
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and carryover coal (dark particle) and coke (bright shard).

q19atlas.jpg Frame ID: Q19
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI and a coke particle with mineral matter.

q20atlas.jpg Frame ID: Q20
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and a carryover char particle (cenosphere).

q21atlas.jpg Frame ID: Q21
Sample ID: Quinoline Insolubles
Magnification: As given
Illuminator: Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate: Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and a carryover char particle (cenosphere).

q22atlas.jpg Frame ID: Q22
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and a carryover char and coke.

q23atlas.jpg Frame ID: Q23
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of coarse normal QI (gum fraction).

q24atlas.jpg Frame ID: Q24
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 125x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and a carryover char and coke with a large coal particle at top left which has been partially dissolved by the quinoline solvent.

q25atlas.jpg Frame ID: Q25
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI and carryover coke and char.

q26atlas.jpg Frame ID: Q26
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and a carryover char and coke and coal with a large particle of pitch coke at center.

q27atlas.jpg Frame ID: Q27
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and char (large cenosphere at center).

q28atlas.jpg Frame ID: Q28
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and char (large cenosphere at center).

q29atlas.jpg Frame ID: Q29
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and carryover char (large cenosphere and inert coal fragments (bright solid particles).

q30atlas.jpg Frame ID: Q30
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and carryover coal particles.

q31atlas.jpg Frame ID: Q31
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and carryover coal particles.

q32atlas.jpg Frame ID: Q32
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: A concentrate of normal QI (finer material) and carryover coal particles.

q33atlas.jpg Frame ID: Q33
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Carryover QI coke derived from coal.

q34atlas.jpg Frame ID: Q34
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Carryover QI coke derived from coal. This is the same field as seen in frame Q33. Note the inert particles in the coke.

q35atlas.jpg Frame ID: Q35
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Carryover QI coke derived from pitch.

q36atlas.jpg Frame ID: Q36
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: QI concentrate
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Carryover QI coke derived from pitch. This is the same field as seen in frame Q35.

q37atlas.jpg Frame ID: Q37
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Hard pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Hard pitch with cenospheres.

q38atlas.jpg Frame ID: Q38
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Hard pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Hard pitch with cenospheres. This is the same field as seen in frame Q37 with the Analyzer in to show the anistropy of the pitch.

q39atlas.jpg Frame ID: Q39
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Hard pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Hard pitch with normal QI.

q40atlas.jpg Frame ID: Q40
Sample ID:Quinoline Insolubles
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Hard pitch
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Hard pitch with normal QI. This is the same field as seen in frame Q39 with the Analyzer in to show the anistropy of the pitch

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود