ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2397

 

p01atlas.jpg Frame ID: P01
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The parallel layers and linear fractures are distinctive and provide slip planes to relieve stress in the coke.

p02atlas.jpg Frame ID: P02
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The parallel layers and linear fractures are distinctive and provide slip planes to relieve stress in the coke.

p03atlas.jpg Frame ID: P03
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The parallel layers and linear fractures are distinctive and provide slip planes to relieve stress in the coke.

p04atlas.jpg Frame ID: P04
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The distinctive parallel layers and fractures are curved due to deformation in the plastic state.

p05atlas.jpg Frame ID: P05
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The distinctive parallel layers and fractures are curved due to deformation in the plastic state.

p06atlas.jpg Frame ID: P06
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Needle coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Typical needle coke derived from a petroleum feedstock. The distinctive parallel layers and fractures are curved due to deformation in the plastic state.

p07atlas.jpg Frame ID: P07
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse mesophase coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that is transitional into a mesophase mixed-layer type structure.

p08atlas.jpg Frame ID: P08
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse mesophase coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that is transitional into a mesophase mixed-layer type structure.

p09atlas.jpg Frame ID: P09
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse mesophase coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that is transitional into a mesophase mixed-layer type structure.

p10atlas.jpg Frame ID: P10
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse mesophase coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that is transitional into a mesophase mixed-layer type structure. Note the nature of the layering based on different grain sizes.

p11atlas.jpg Frame ID: P11
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock showing an elongate porous flow texture.

p12atlas.jpg Frame ID: P12
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a medium-grained granular texture. Note the near absence of parallel flow texture.

p13atlas.jpg Frame ID: P13
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a fine-grained granular texture. Note the layering indicated by different grain sizes.

p14atlas.jpg Frame ID: P14
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a fine-grained granular texture. Note the near absence of parallel flow texture and the layering shown by variations in grain size.

p15atlas.jpg Frame ID: P15
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a fine-grained granular texture.

p16atlas.jpg Frame ID: P16
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a fine-grained granular texture.

p17atlas.jpg Frame ID: P17
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a very fine-grained granular texture. Note the coarser grain size at the edges of the particle. The fine-grained area may be the initial stage of a shot structure.

p18atlas.jpg Frame ID: P18
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Sponge coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows abundant pore structure. Note the flow texture in the coke cell walls.

p19atlas.jpg Frame ID: P19
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows abundant pore structure. Note the flow texture in the coke cell walls.

p20atlas.jpg Frame ID: P20
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Sponge coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows abundant pore structure. Note the flow texture in the coke cell walls.

p21atlas.jpg Frame ID: P21
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Granular coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows abundant pore structure. Note the flow texture in the coke cell walls.

p22atlas.jpg Frame ID: P22
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Shot coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a shot structure. Note the circular area (shot) at the top of the frame. In hand specimen this type of coke consists of small spherical pellets.

p23atlas.jpg Frame ID: P23
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Shot coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a shot structure. Note the circular area (shot) at the bottom of the frame. In hand specimen this type of coke consists of small spherical pellets.

p24atlas.jpg Frame ID: P24
Sample ID:Petroleum (Delayed) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Shot coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Coke derived from a petroleum feedstock that shows a shot structure. Note the circular area (shot) in the middle of the frame. In hand specimen this type of coke consists of small spherical pellets.

p25atlas.jpg Frame ID: P25
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Mesophase spheres
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p26atlas.jpg Frame ID: P26
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Mesophase spheres
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Mesophase spheres formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p27atlas.jpg Frame ID: P27
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p28atlas.jpg Frame ID: P28
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p29atlas.jpg Frame ID: P29
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker. Note the two structures at the right of the frame.

p30atlas.jpg Frame ID: P30
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p31atlas.jpg Frame ID: P31
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p32atlas.jpg Frame ID: P32
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Circular structures
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Circular structures formed by mesophase formed in the petroleum feedstock in the fluid coker.

p33atlas.jpg Frame ID: P33
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particles
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particles formed in the fluid coker. Note the round shape of the particles and the green edge-ring growth. Also note the agglomeration in the center particle.

p34atlas.jpg Frame ID: P34
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particles
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particles formed in the fluid coker. Note the round shape of the particles and the green edge-ring growth. Also note the agglomeration in the center particle.

p35atlas.jpg Frame ID: P35
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker. Note the signs of agglomeration and the different types of fraction patterns.

p36atlas.jpg Frame ID: P36
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker. Note the concentric fracture patterns.

p37atlas.jpg Frame ID: P37
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker. Note the signs of agglomeration and the concentric fracture patterns.

p38atlas.jpg Frame ID: P38
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker. Note the signs of agglomeration and the concentric fracture patterns.

p39atlas.jpg Frame ID: P39
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker showing concentric structure and spoke-like extinction patterns.

p40atlas.jpg Frame ID: P40
Sample ID:Petroleum (Fluid) Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fluid coke particle
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Fluid coke particle formed in the fluid coker showing concentric structure and spoke-like extinction patterns

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود