ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2400

m01atlas.jpg Frame ID: M01
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Isotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red isotropic area is coke cell wall material and the dark circular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Isotropic 0.0 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 7 or lower.

m02atlas.jpg Frame ID: M02
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: Blue (80 daylight)
Important Features:Isotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple isotropic area is coke cell wall material and the dark lenticular features are mineral matter. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Isotropic 0.0 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 7 or lower.

m03atlas.jpg Frame ID: M03
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Incipient coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark circular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Incipient 0-0.5 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 8.

m04atlas.jpg Frame ID: M04
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: Blue (80 daylight)
Important Features:Incipient coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark circular areas at the top left are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Incipient 0-0.5 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 8.

m05atlas.jpg Frame ID: M05
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark circular areas are vesicles. At the top right of the frame there is an isotropic inert fragment. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 0.5-1.0 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 9.

m06atlas.jpg Frame ID: M06
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: Blue (80 daylight)
Important Features: Fine circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark circular areas at the lower left are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 0.5-1.0 micron group. This type of carbon form is typical of high volatile bituminous coals of V type 9.

m07atlas.jpg Frame ID: M07
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Medium circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark circular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 1.0-1.5 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 10.

m08atlas.jpg Frame ID: M08
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Medium circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark circular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 1.0-1.5 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 10.

m09atlas.jpg Frame ID: M09
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark circular areas at top right and lower left are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 1.5-2.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 11.

m10atlas.jpg Frame ID: M10
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Coarse circular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material. The dark isotropic fragment with cell structure at the lower center is a fusinite maceral that appears unaltered by the coking process. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 1.5-2.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 11.

m11atlas.jpg Frame ID: M11
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. An inertinite fragment is seen at the right center part of the frame. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Lenticular Anisotropic 1.0-3.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 12.

m12atlas.jpg Frame ID: M12
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Fine lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material. Small brownish isotropic inertinite particles are also present. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 1.0-3.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 12.

m13atlas.jpg Frame ID: M13
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Medium lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled areas are cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Lenticular Anisotropic 3.0-8.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 13.

m14atlas.jpg Frame ID: M14
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Medium lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material. The isotropic area to the right of center is an inertinite fragment. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the medium Lenticular Anisotropic 3.0-8.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 13.

m15atlas.jpg Frame ID: M15
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled area is cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Lenticular Anisotropic 8.0-12.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 14.

m16atlas.jpg Frame ID: M16
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Coarse lenticular anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Lenticular Anisotropic 8.0-12.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 14.

m17atlas.jpg Frame ID: M17
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled areas are cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Ribbon Anisotropic 2.0-12.0 micron group. This type of carbon form is typical of low volatile bituminous coals of V type 15.

m18atlas.jpg Frame ID: M18
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Fine ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Ribbon Anisotropic 2.0-12.0 micron group. This type of carbon form is typical of medium volatile bituminous coals of V type 15.

m19atlas.jpg Frame ID: M19
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Medium ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow speckled areas are cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Ribbon Anisotropic 12.0-25.0 micron group. This type of carbon form is typical of low volatile bituminous coals of V type 16.

m20atlas.jpg Frame ID: M20
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Medium ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green speckled area is cell wall material and the dark areas around the margins are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Circular Anisotropic 12.0-25.0 micron group. This type of carbon form is typical of low volatile bituminous coals of V type 16.

m21atlas.jpg Frame ID: M21
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The red and yellow areas are cell wall material and the dark lenticular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Ribbon Anisotropic +25.0 micron group. This type of carbon form is typical of low volatile bituminous coals of V types 17-19.

m22atlas.jpg Frame ID: M22
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Coarse ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The purple and green areas are cell wall material and the dark lenticular areas are vesicles. In the ASTM/U.S. Steel Carbon Form Classification this sample falls into the Ribbon Anisotropic +25.0 micron group. This type of carbon form is typical of low volatile bituminous coals of V types 17-19.

m23atlas.jpg Frame ID: M23
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Extra coarse ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Note the parallel flow texture in the coke cell wall material and the lack of vesicles. Only linear fractures are seen. This type of structure is typical of cokes formed under very high pressures from high rank coking coals.

m24atlas.jpg Frame ID: M24
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: (80 daylight)
Important Features: Coarse ribbon anisotropic coke texture
High Resolution Image (300 dpi)
Description: Note the very coarse ribbon anisotropic units and the lack of vesicles. Only linear fractures are seen. This type of structure is typical of cokes formed under very high pressures from high rank coking coals.

m25atlas.jpg Frame ID: M25
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse-grained organic inert material
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The pink isotropic material is derived from fusinite macerals that did not react in the coking process. The cell structure seen in the fusinite is original plant structure.

m26atlas.jpg Frame ID: M26
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Medium-grained organic inert material
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The pink isotropic material is derived from detrital inertinite macerals that did not react in the coking process. The broken cell structure of these particles is derived from original plant structure.

m27atlas.jpg Frame ID: M27
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine-grained organic inert material
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The pink isotropic material is derived from micrinite and other inertinite macerals that did not react in the coking process.

m28atlas.jpg Frame ID: M28
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Dull coal/bright coal interface
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The particle on the right, derived from bright coal, shows well developed mosaic texture and vesicles. The particle on the left, derived from dull coal, features abundant organic inerts, poorly developed vesicles, and original bedding. These features suggest that it never became as fluid as the bright coal particle. The sharp boundary between these particles is also a zone of structural weakness.

m29atlas.jpg Frame ID: M29
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of bone coal
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The black streaks across the center of the frame are mineral matter from a particle of bone coal. Note the finer mosaic size around this area.

m30atlas.jpg Frame ID: M30
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Pyrite inclusion
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The center of the frame is filled with pyrite that has survived the coking process. Note the finer mosaic size around the pyrite.

m31atlas.jpg Frame ID: M31
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Pyrite inclusion
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The bright area in the upper left part of the frame is pyrite. Note the reaction zone and reduced mosaic size around it.

m32atlas.jpg Frame ID: M32
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of coke breeze
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The particle on the left is a fragment of recycled coke. Note the pyrolytic carbon around the coke vesicle segments.

m33atlas.jpg Frame ID: M33
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of coke breeze
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The large particle in the center of the frame is coke breeze. Note the pyrolytic carbon coating the vesicle edges.

m34atlas.jpg Frame ID: M34
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of anthracite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The brownish particle in the upper center part of the frame is an anthracite inclusion. Notice how the large crack in the coke is stopped at the anthracite boundary.

m35atlas.jpg Frame ID: M35
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of anthracite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The large particle at the center right of the frame is anthracite. Note the poor bonding between the anthracite and the coke.

m36atlas.jpg Frame ID: M36
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Inclusion of petroleum coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The large particle at the top of the frame is a petroleum coke inclusion. Notice the large texture and parallel flow structure of the petroleum coke.

m37atlas.jpg Frame ID: M37
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Pyrolytic carbon on vesicle walls
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The rims of the vesicles are covered with a thick coating of pyrolytic carbon. Note the distinctive extinction pattern of the pyrolytic carbon.

m38atlas.jpg Frame ID: M38
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Roof carbon
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The concentric nature and spoke-like extinction pattern are characteristic of carbon deposited on the coke oven roof – roof carbon.

m39atlas.jpg Frame ID: M39
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Burnt (oxidized) coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The particle at the top of the frame has been burnt when the coke was pushed from the coke oven.

m40atlas.jpg Frame ID: M40
Sample ID:Metallurgical Coke
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Green coke
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The particle in the left portion of the frame has not been completely devolatilized. Such particles are called green coke.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود