ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2391

g01atlas.jpg Frame ID: G01
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Intergrowths of graphite crystals in Ceylon lump graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The different colored areas are of natural graphite at different optical orientations. Note the nature of the crystal intergrowths.
g02atlas.jpg Frame ID: G02
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse flake graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The natural graphite flakes are seen in cross-section. They are isotropic except where strain has introduced anistropy.
g03atlas.jpg Frame ID: G03
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Coarse flake graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The natural graphite flakes are seen in cross-section. They are isotropic except where strain has introduced anistropy. Note the well developed layering.
g04atlas.jpg Frame ID: G04
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 20x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Filler and binder phases in nuclear graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical pile grade moderator graphite. The large particle is filler phase needle coke set in a finer grained binder phase. The dark areas are pores. This graphite is anistropic.
g05atlas.jpg Frame ID: G05
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 20x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Filler coke in nuclear graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This sample is a fine-grained moderator graphite with filler phase of spherical particles of Gilsocarbon (a carbon produced by heat treating gilsonite which is a naturally occurring solid hydrocarbon). The spherical shape of the gilsocarbon and the fine-grained binder phase give this graphite isotropic properties.
g06atlas.jpg Frame ID: G06
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine-grained nuclear graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a fine-grained sleeve graphite with isotropic properties due to the fine size of the filler coke.
g07atlas.jpg Frame ID: G07
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Filler coke in graphite crucible
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The large fragment in the center of the frame is needle coke as a filler phase set in a coarse- grained binder phase. This sample is typical of graphite used in laboratory crucibles.
g08atlas.jpg Frame ID: G08
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Fine-grained graphite
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a very fine-grained sleeve graphite with isotropic properties due to the fine size of the filler coke.
g09atlas.jpg Frame ID: G09
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 5x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Graphite anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows two pellets of green anode paste. Note the large petroleum coke fragment in the core of each pellet surrounded by finer coke particles and pitch.
g10atlas.jpg Frame ID: G10
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Green anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows two pellets of green anode paste that have coalesced. Again, note the large petroleum coke fragment in the core of each pellet surrounded by finer coke particles and pitch.
g11atlas.jpg Frame ID: G11
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Graphite anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows two pellets of green anode paste that have coalesced. The large particle at the lower right is petroleum coke and the large particle at the top left is a recycled fragment of used anode material. Note the differences between these two fragments.
g12atlas.jpg Frame ID: G12
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Green anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows an area of green anode paste at the left and some sponge coke at the right.
g13atlas.jpg Frame ID: G13
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Graphite anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows two pellets of green anode paste that have coalesced. There is a large particle of petroleum coke at the left and an anode butt fragment on the right. The zone in the middle has an excess of void space due to a lack of pitch. Note the elongate shape of the voids. This area is a zone of weakness.
g14atlas.jpg Frame ID: G14
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Green anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows two pellets of green anode paste that have coalesced. There are large particles of petroleum coke at the left and right. The zone in the middle has an appropriate amount of void space that indicates that this mix has been properly pitched.
g15atlas.jpg Frame ID: G15
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Graphite anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical green anode paste with petroleum coke fragments of various sizes, but an excessive amount of pitch.
g16atlas.jpg Frame ID: G16
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Green anode paste
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame is the same as B7, but with the polarizer and Analyzer in. Note how the change in optical conditions enhances the identification of the various phases present.
g17atlas.jpg Frame ID: G17
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments at the top and bottom and carbonized pitch and finer coke fragments in the middle.
g18atlas.jpg Frame ID: G18
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame is the same as C1, but with the polarizer and Analyzer in. Note how the change in optical conditions enhances the identification of the various phases present.
g19atlas.jpg Frame ID: G19
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments but with an excess of pore space due to lack of pitch.
g20atlas.jpg Frame ID: G20
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 10x air
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments but with an excess of pore space due to lack of pitch. Note how the change in optical conditions enhances the identification of the various phases present.
g21atlas.jpg Frame ID: G21
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments (some needle coke) but with an excess of pore space due to lack of pitch.
g22atlas.jpg Frame ID: G22
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments. Note the good bonding of the coke fragments on the left and the poor bonding on the right.
g23atlas.jpg Frame ID: G23
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with medium sized petroleum coke fragments.
g24atlas.jpg Frame ID: G24
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite anode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked anode with petroleum coke fragments. Note the good bonding of the coke fragments.
g25atlas.jpg Frame ID: G25
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked electrode with petroleum coke fragments.
g26atlas.jpg Frame ID: G26
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked electrode with large fragments of needle coke.
g27atlas.jpg Frame ID: G27
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked electrode with petroleum coke fragments. Note the good bonding of the coke particles.
g28atlas.jpg Frame ID: G28
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked electrode with petroleum coke fragments. Note the good bonding of the coke particles.
g29atlas.jpg Frame ID: G29
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a baked electrode with petroleum coke fragments with excessive pore space due to insufficient binder pitch.
g30atlas.jpg Frame ID: G30
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a baked electrode with petroleum coke fragments at the top and a graphatized recycled electrode fragment at the bottom.
g31atlas.jpg Frame ID: G31
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical baked electrode with petroleum coke fragments (large pieces of needle coke). Note the parallel cracks along the long axis of the coke particles and the good bonding on the end of the same particles.
g32atlas.jpg Frame ID: G32
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Baked graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a baked electrode with petroleum coke fragments that are well bonded.
g33atlas.jpg Frame ID: G33
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Graphatized graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical graphatized electrode with petroleum coke fragments and anthracite (large pink fragment). The small yellow spots on the anthracite are vapor deposited carbon.
g34atlas.jpg Frame ID: G34
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Graphatized graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical graphatized electrode with petroleum coke fragments and anthracite (green fragment).
g35atlas.jpg Frame ID: G35
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Graphatized graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical graphatized electrode with petroleum coke fragments and anthracite (green fragment).
g36atlas.jpg Frame ID: G36
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Graphatized graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a working face of a graphatized electrode. The needle-like crystals are silicon carbide and the hexagonal crystals are quartz.
g37atlas.jpg Frame ID: G37
Sample ID:Graphite
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 25x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Graphatized graphite electrode
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a graphatized electrode with anthracite (pink fragments). The yellow spots are vapor deposited carbon

 

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود