ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2388

c01atlas.jpg Frame ID: C01
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Tenuisphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical tenuisphere. It is characterized by its spheroidal shape, open center, and thin walls. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c02atlas.jpg Frame ID: C02
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Anisotropic Tenuisphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical anisotropic tenuisphere. It is characterized by its spheroidal shape, open center, thin walls and optical anisotropy. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c03atlas.jpg Frame ID: C03
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Crassisphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical crassisphere. It is characterized by its spheroidal shape, open center, and thick walls. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c04atlas.jpg Frame ID: C04
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Anisotropic Crassisphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical anisotropic crassisphere. It is characterized by its spheroidal shape, open center, thick walls and optical anisotropy. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c05atlas.jpg Frame ID: C05
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Tenuinetwork
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical tenuinetwork. It is characterized by its spheroidal shape, honeycomb center, and thin walls. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c06atlas.jpg Frame ID: C06
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Anisotropic Tenuinetwork
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical anisotropic tenuisphere. It is characterized by its spheroidal shape, honeycomb center, thin walls and optical anisotropy. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c07atlas.jpg Frame ID: C07
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Mesosphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical mesosphere. It is characterized by its spheroidal shape, honeycomb center, and thick walls. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c08atlas.jpg Frame ID: C08
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Anisotropic Mesosphere
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical anisotropic mesosphere. It is characterized by its spheroidal shape, honeycomb center, thin walls and optical anisotropy. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c09atlas.jpg Frame ID: C09
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Inertoid Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical inertoid. It is characterized by its irregular shape and small amount of pore space. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c10atlas.jpg Frame ID: C10
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features:Anisotropic Inertoid Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical anisotropic inertoid. It is characterized by its irregular shape and small amount of pore space. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c11atlas.jpg Frame ID: C11
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Solid Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical solid char. It is characterized by its irregular shape and lack of porosity. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c12atlas.jpg Frame ID: C12
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Fusinoid Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical fusinoid char. It is characterized by its irregular shape and cell texture derived from original plant structure. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c13atlas.jpg Frame ID: C13
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Mixed Porous Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical mixed porous char. It is characterized by its irregular shape, composite nature and pore volume of greater than 50%. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c14atlas.jpg Frame ID: C14
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Mixed Dense Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical mixed dense char. It is characterized by its irregular shape, composite nature and pore volume of less than 50%. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c15atlas.jpg Frame ID: C15
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Skeletal Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical skeletal char. It is characterized by its unfused but burnt out nature and high porosity. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c16atlas.jpg Frame ID: C16
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Mineraloid Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: The object in the center of the field is a typical mineraloid char. It is characterized by its irregular shape, mineral composition (pyrite in this case), and very high reflectance. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c17atlas.jpg Frame ID: C17
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This isotropic char is from a high volatile bituminous coal with a reflectance of 0.59% (mean max in oil). This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c18atlas.jpg Frame ID: C18
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This isotropic char is from a high volatile bituminous coal with a reflectance of 0.67% (mean max in oil). This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c19atlas.jpg Frame ID: C19
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a high volatile bituminous coal with a reflectance of 0.81% (mean max in oil). Note the fine-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c20atlas.jpg Frame ID: C20
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a high volatile bituminous coal with a reflectance of 0.85% (mean max in oil). Note the fine-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c21atlas.jpg Frame ID: C21
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a high volatile bituminous coal with a reflectance of 0.87% (mean max in oil). Note the fine-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c22atlas.jpg Frame ID: C22
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a medium volatile bituminous coal with a reflectance of 1.14% (mean max in oil). Note the medium-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c23atlas.jpg Frame ID: C23
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a medium volatile bituminous coal with a reflectance of 1.27% (mean max in oil). Note the medium-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c24atlas.jpg Frame ID: C24
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: In
Retarder Plate:In
Filter: None
Important Features: Char Rank Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This anisotropic char is from a low volatile bituminous coal with a reflectance of 1.42% (mean max in oil). Note the medium-grained mosaic texture. This char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c25atlas.jpg Frame ID: C25
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical maceral distribution in the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal.
c26atlas.jpg Frame ID: C26
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a typical char type distribution in the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal. This sample is the same one as that in C25. The char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c27atlas.jpg Frame ID: C27
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a vitrinite maceral concentrate obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradient centrifugation.
c28atlas.jpg Frame ID: C28
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows the char formed from a vitrinite maceral concentrate obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradient centrifugation. Note the abundance of cenospheres. This sample is the same one as that in C27. The char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c29atlas.jpg Frame ID: C29
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a semifusinite maceral concentrate obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradient centrifugation.
c30atlas.jpg Frame ID: C30
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows the char formed from a semifusinite maceral concentrate obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradient centrifugation. Note the abundance of cenospheres and tenuinetworks. This sample is the same one as that in C29. The char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c31atlas.jpg Frame ID: C31
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a fusinite maceral concentration obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradient centrifugation.
c32atlas.jpg Frame ID: C32
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Maceral Char Series
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows the char formed from a fusinite maceral concentrate obtained from the high volatile bituminous Herrin No. 6 coal with density gradint centrifugation. Note the abundance of fusinoid and unfused char. This sample is the same one as that in C31. The char was produced in an entrained flow reactor in nitrogen with a heating rate of 104-105° C per second with a residence time of approximately one second at a maximum temperature of 1000° C.
c33atlas.jpg Frame ID: C33
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features:Oxidized Char
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a char particle with a white rim due to oxidation or burning of the char.
c34atlas.jpg Frame ID: C34
Sample ID: Coal Combustion Char
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Retarder Plate:Out
Filter: None
Important Features: Char Containing Mineral Matter
High Resolution Image (300 dpi)
Description: This frame shows a char particle containing several particles of pyrite

 

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود