ردکردن این
Telegram-logo
Instagram-logo
Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2385

ma01atlas.jpg Frame ID: MA01
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Vitrinite with cell structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The uniform gray material is vitrinite showing a well developed cell structure. This material is derived from coalified woody tissue. In this case the cell texture is very similar to the cell structure found in petrified Lepidodendron wood (see frame 2) of Carboniferous age (about 320 million years ago).
ma02atlas.jpg Frame ID: MA02
Sample ID:Drawing of a fossil tree bark
Maceral Group:NA
Maceral Type:NA
Coal Rank: NA
Magnification:NA
Illuminator: NA
Objective: NA
Polarizer: NA
Analyzer: NA
Filter: NA
Important Features: NA
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: A drawing of fossil tree bark from a lepidodendron tree of Carboniferous age. Note the similarity of the bark pattern to the cell structure preserved in the vitrinite shown in MA01. This drawing is based on the work of Jennings 1990.???
ma03atlas.jpg Frame ID: MA03
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Vitrinite with cell structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The uniform gray material is vitrinite showing a well developed cell structure. This material is derived from coalified woody tissue. The vertical slitted structures are a common feature in this type of vitrinite.
ma04atlas.jpg Frame ID: MA04
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite and Detrovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Vitrinite with cell structure and matrix vitrinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The uniform gray material showing a well developed cell structure in the right half of the frame is telovitrinite. The gray material in the upper left is detrovitrinite which acts as a matrix for dark stringers of sporinite and bright particles of inertinite.
ma05atlas.jpg Frame ID: MA05
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite and Detrovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Telovitrinite and Detrovitrinite particles
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The particle at the right is telovitrinite showing well preserved cell structure. All of the other particles are of detrovitrinite. The detrovitrinite acts a matrix holding dark particles of liptinite macerals and bright particles of inertinite macerals.
ma06atlas.jpg Frame ID: MA06
Sample ID:Kittanning Seam, PA
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite and Detrovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Telovitrinite and Detrovitrinite particles
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The particle at the right is telovitrinite showing no cell structure. The particle on the left is a good example of detrovitrinite. The detrovitrinite acts a matrix holding dark particles of liptinite macerals and bright particles of inertinite macerals.
ma07atlas.jpg Frame ID: MA07
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Detrovitrinite and Gelovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Detrovitrinite and Gelovitrinite and Sporinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The entire particle at the right is telovitrinite showing well preserved cell structure. All of the other particles are of detrovitrinite. The detrovitrinite acts a matrix holding dark particles of liptinite macerals and bright particles of inertinite macerals.
ma08atlas.jpg Frame ID: MA08
Sample ID: King Cannel, UT
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Vitrodetrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Vitrodetinite Particles in a shale groundmass
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The two gray round particles are vitrodetrinite. The are the result of vitrinite particles being disbursed in sedimentary rocks.
ma09atlas.jpg Frame ID: MA09
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Vitrinite with cell structure filled with resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The uniform gray material is vitrinite showing a well developed cell structure. The cells in this case are filled with much darker resinite. Compare the cell fillings here with the cell fillings in frames 1 and 3. The darker tone here indicates resinite. This is confirmed in frame 10 which is a photomicrograph of the same field in fluorescent light. The yellow fluorescence color of the cell fillings are characteristic of resinite.
ma10atlas.jpg Frame ID: MA10
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Vitrinite
Maceral Type:Telovitrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Vitrinite with cell structure filled with resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 9. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the resinite filling the cells fluoresces with a yellow color. The vitrinite does not appear to fluoresce. This difference in fluorescence properties is commonly used to distinguish these macerals from each. other.
ma11atlas.jpg Frame ID: MA11
Sample ID:Herrin No. 6 Seam, IL
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Resinite ovoid
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This structureless ovoid is a typical occurrence of resinite. The dark orange color is common although resinite macerals also can range from black to light gray in reflected white light.
ma12atlas.jpg Frame ID: MA12
Sample ID:Herrin No. 6 Seam, IL
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Resinite ovoid
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 11. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the resinite fluoresces with a yellow color. The vitrinite surrounding the resinite does not appear to fluoresce. This difference in fluorescence properties is commonly used to distinguish macerals from each other. The presence of a darker rim around the outside of the maceral is also a common feature that is sometimes called a reaction rim.
ma13atlas.jpg Frame ID: MA13
Sample ID:Hartshorne Seam, OK
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Resinite ovoid
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This structureless ovoid is a typical occurrence of resinite. The black color is common. Note how the vitrinite and other macerals surrounding the resinite are compressed around it. This feature indicates that the resinite was more solidified than the other macerals in the peat stage when the coal was forming.
ma14atlas.jpg Frame ID: MA14
Sample ID:Hartshorne Seam, OK
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Resinite ovoid
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 13. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the resinite fluoresces with a yellow color. The vitrinite surrounding the resinite does not appear to fluoresce. This difference in fluorescence properties is commonly used to distinguish macerals from each.other. The presence of a darker rim around the outside of the maceral is also a common feature that is sometimes called a reaction rim.
ma15atlas.jpg Frame ID: MA15
Sample ID:Hiawatha Seam, UT
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Particles of Crushed Secondary Resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This field shows a number of crushed resinite particles that have been excited with ultra-violet light which causes the resinite particles to fluoresce in green, yellow and orange colors. The resinite occurs in the coal as vein fillings and is therefore considered to be of secondary origin (emplaced after the coal was formed and metamorphosed enough to develop fractures which could be filled with the mobile resinite.) Note the angular edges and blocky nature of the particles that indicated brittleness.
ma16atlas.jpg Frame ID: MA16
Sample ID:Hiawatha Seam, UT
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Flow texture in Secondary Resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This field shows an occurrence of vein filling resinite on the right and the host coal on the left. Note the swirling flow structure of fine coal particles flowing from the coal into the vein filling. This structure indicates that the vein-filling resinite was fluid at the time of the fine particle swirling.
ma17atlas.jpg Frame ID: MA17
Sample ID:Hiawatha Seam, UT
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Flow texture in Secondary Resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This field shows an occurrence of vein filling resinite on the right and the host coal on the left. It was illuminated with ultra-violet light and the resinite veinlet is fluorescing a yellow color. Note the non-fluorescing black particles of coal xenoliths enclosed by the resinite veinlet. The presence of the xenoliths also indicates previous flow of the resinite veinlet.
ma18atlas.jpg Frame ID: MA18
Sample ID:Hiawatha Seam, UT
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Zoning Structure in Resinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This field shows an occurrence of a resinite ovoid body taken in ultra-violet excitation. The fluorescence of the resinite shows that the resinite body has its central portion filled with a darker resinite contain many small coal particles. This is also an indication of fluid behavior by the resinite.
ma19atlas.jpg Frame ID: MA19
Sample ID:Hiawatha Seam, UT
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Resinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Intersecting veinlets of secondary resinite.
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This field shows an occurrence of two intersecting resinite veinlets taken in ultra-violet excitation. The vertical veinlet fluoresces a bright yellow while the horizontal one fluoresces with a less intensity and appears to contain fine black particles showing flow textures. Because the vertical veinlet is cut by the horizontal one the vertical veinlet was in place before the horizontal veinlet. However, the flow of darker material into the vertical veinlet indicates that it was still at least partially fluid at the time of the intersection of the veinlets.
ma20atlas.jpg Frame ID: MA20
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical megaspore structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The dark folded structure in the center of the field is a typical megaspore. It has a reflectance darker than vitrinite and displays bilateral symmetry around a central fissure. The much smaller dark bodies seen around the megaspore are microspores and show a similar but less developed symmetry.
ma21atlas.jpg Frame ID: MA21
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical megaspore structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 20. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the sporinite fluoresces with a yellow color. Note how the fluorescence reveals more details of the surface texture and the fluorescence of the microspores.
ma22atlas.jpg Frame ID: MA22
Sample ID: Brazil Block Seam, IN
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical megaspore structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The dark structure in the center of the field is also typical megaspore. It has a reflectance darker than vitrinite and displays bilateral symmetry around a central fissure. The orange spot on the megaspore is due to internal reflections and is a common feature of megaspopres. .The much smaller dark bodies seen around the megaspore are microspores and show a similar but less developed symmetry.
ma23atlas.jpg Frame ID: MA23
Sample ID: Brazil Block Seam, IN
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical megaspore structure
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 22. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the sporinite fluoresces with a yellow color. Note how the fluorescence reveals more details of the surface texture and bilateral symmetry of the megaspore and the presence of the microspores.
ma24atlas.jpg Frame ID: MA24
Sample ID:Unnamed Seam, CO
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous B
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical microspores
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The small dark structures are typical megaspores. They are set in a vitrinite matrix with brighter particles of inertinite.
ma25atlas.jpg Frame ID: MA25
Sample ID:Unnamed Seam, CO
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Sporinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous B
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical microspores
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 24. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the microspores fluoresce with a bright yellow color. Note how the fluorescence makes the microspores easier to see.
ma26atlas.jpg Frame ID: MA26
Sample ID:Hartshorne Seam, CO
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The dark structure in the center of the field is cutinite. It is distinguished by it linear aspect and having one surface flat and the other crenulated.
ma27atlas.jpg Frame ID: MA27
Sample ID:Hartshorne Seam, CO
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 26. It this case the sample has been excited with ultra-violet light and the cutinite fluoresces a dull yellow.
ma28atlas.jpg Frame ID: MA28
Sample ID: Brazil Block Seam, IN
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The dark stringers running across the field are typical occurrences of cutinite. Their linear aspect is a distinguishing feature.
ma29atlas.jpg Frame ID: MA29
Sample ID: Brazil Block Seam, IN
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 28. It this case the sample has been excited with ultra-violet light. Note how the cutinite fluoresces and how much easier it is to distinguish.
ma30atlas.jpg Frame ID: MA30
Sample ID: Brazil Block Seam, IN
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The stringers running vertically across the field are typical occurrences of cutinite. Their linear aspect and single crenulated surface are distinguishing features. The orange color is the result of internal reflections.
ma31atlas.jpg Frame ID: MA31
Sample ID: Brazil Block, CO
Maceral Group:Liptinite
Maceral Type:Cutinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: Out
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Cutinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: This frame is the same field as shown in frame 28. It this case the sample has been excited with ultra-violet light. Note how the cutinite fluoresces and how much easier it is to distinguish.
ma32atlas.jpg Frame ID: MA32
Sample ID:Pittsburgh Seam, PA
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Fusinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Fusinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The bright reflectance and open cell structure characterize fusinite. It is the structure of pyrolyzed woody tissue and its appearance is very similar that of charcoal.
ma33atlas.jpg Frame ID: MA33
Sample ID:Pittsburgh Seam, PA
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Fusinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Typical Fusinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The bright reflectance and open cell structure characterize fusinite. It is the structure of pyrolyzed woody tissue and its appearance is very similar that of charcoal. Note the delicate plant derived cell structures that are well preserved.
ma34atlas.jpg Frame ID: MA34
Sample ID:Pittsburgh Seam, PA
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Fusinite and Semifusinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features: Fusinite and Semifusinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The bright material with open cell structure is fusinite and the lower reflectance material with open cell structure is semifusinite, Semifusinite is the most commonly occurring of the inertinite macerals.
ma35atlas.jpg Frame ID: MA35
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Semifusinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Semifusinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The three kinds of material in the upper three-fourths of the field are semifusinite. All three have open cell structure and reflectance between that of vitrinite and fusinite. The semifusinite macerals have the largest range of reflectance of any maceral. The layer at the bottom of the field is vitrinite.
ma36atlas.jpg Frame ID: MA36
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Macrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification:As given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Macrinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The two bright round bodies are macrinite. They are characterized by the high reflectance of fusinite and a lack of cell structure. Similar materials with a reflectance equal to semifusinite are called semimacrinite.
ma37atlas.jpg Frame ID: MA37
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Macrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Macrinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The two bright round bodies are macrinite. They are characterized by the high reflectance of fusinite and a lack of cell structure. Similar materials with a reflectance equal to semifusinite are called semimacrinite.
ma38atlas.jpg Frame ID: MA38
Sample ID:Unnamed seam, CO
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Sclerotinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous C
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Sclerotinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The round bodies with open cell structure are sclerotinite. They are derived from certain parts of various types of fungus. They are not found in coals of Carboniferous age.
ma39atlas.jpg Frame ID: MA39
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Micrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Micrinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The bright fine-grained material seen in this field is micrinite. It is characterized by its brightness and small grain size. In this field the shape of the micrinite occurrence are similar to occurrences of cutinite suggesting a replacement process.
ma40atlas.jpg Frame ID: MA40
Sample ID:Elkhorn No. 3 Seam, KY
Maceral Group:Inertinite
Maceral Type:Micrinite
Coal Rank: High Volatile Bituminous A
Magnification: as given
Illuminator:Vertical
Objective: 50x oil
Polarizer: In
Analyzer: Out
Filter: None
Important Features:Micrinite
High Resolution I mage (300 dpi)
Description: The bright fine-grained material seen in this field is micrinite. It is characterized by its brightness and small grain size. In this field the shape of the micrinite occurrence is similar to occurrences of sporinite suggesting a replacement process.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت

 ورود به حساب کاربری

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود