ردکردن این
Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=635

شكل سه كارگاه استخراجي را نشان مي دهد كه در يك سطح قرار دارند. ملاحظه مي شود كه در اولين كارگاه عمليات استخراج خاتمه يافته و تخريب كمربالا اتفاق افتاده است. در اين حالت در دومين كارگاه عمل آتشباري بر روي مواد معدني انجام شده ولي كاني خرد شده تخليه نشده است زيرا در اثر بيرون كشيدن آن توزيع تنش براي كارگاههاي مجاور برهم مي خورد و از لحاظ ايمني اشكال مي نمايد. در سومين كارگاه تنها چال هاي بادبزني حفر شده است. 

sub level caving
sub level caving1
 

چال ها داراي شيب حداقل 70 درجه هستند؛ بنابراين بين دوكارگاه در يك سطح خاص مواد معدني بصورت دست نخورده باقي مي مانند؛ به همين دليل در طبقه ي فرعي پايين تر تونل هاي توليدي در محلي احداث مي شوند كه با حفر چال هاي بادبزني با همان شيب حداقل 70 درجه مواد معدني باقي مانده در تراز بالايي بطور كامل چال زني و آتشباري و در نتيجه استخراج شوند. با توجه به شكل 5/2 اگر در طبقه ي فرعي 1 زاويه ي حفر چال هاي كناري از 70 درجه كمتر شود آتشباري اين چال ها موجب مي شود كه منطقه ي چال هاي عمودي حفر شده طبقه ي فرعي 2 صدمه ببيند. اين امر باعث برهم خوردن نظم تنش هاي وارد بر تونل هاي توليدي در هر طبقه ي فرعي خواهد شد. اين حداقل زاويه ي چال ها براسا تجربيات متعدد به دست آمده است و با اين حساب فاصله ي بين دو تونل توليد متوالي در هر طبقه ي فرعي 11-9 متر مي باشند.

sub level caving2

ساختار روش

عمليات توليد در روش استخراج تخريب در طبقات فرعي بصورت پس رو مي باشد و در هر مرحله از آتشباري به دهانه ي تونل توليدي نزديك مي شويم.
سينه كار استخراجي در هر طبقه نسبت به طبقه ي بالايي عقب تر است. اين فاصله به اندازه اي است كه ايمني لازم براي طبقات پاييني فراهم شود.

شرايط كاربرد :

مشخصات سنگ

مهم ترين مسأله در به كار گيري روش استخراج تخريب در طبقات فرعي كنترل ميزان كاهش عيار ماده ي معدني در اثر فرآيند رقت است. پديده ي ترقيق اغلب در اثر ريزش سقف و ديواره ها كه ماده ي معدني را احاطه نموده اند رخ مي دهد.

اندازه، شكل و عمق ماده ي معدني

شيب كانسار هرچه به قائم نزديكتر باشد شرايط كاري مناسب تري فراهم مي شود. براساس تجربه حداقل شيب براي اجراي اين روش 60 درجه است.

ارتفاع طبقات فرعي
از لحاظ تئوري فاصله ي عمودي بين طبقات فرعي هرچه بيشتر باشد، هزينه ي كمتري در برخواهد داشت و مطلوب تر است اما در عمل چندين پارامتر اين اندازه را تعيين مي كنند:
شيب كانسار، توانايي چال زني، فضاي تونل و پهناي ستون.

تجهيزات معدن مورد استفاده در اين روش

– ماشين آلات بارگيري: بطور كلي ماشين آلات هوشمند بطور مطلوبي استفاده شده است.
– ماشين آلات چال زني: جامبو دريل هاي دو يا سه بومي بويژه براي ايجاد الگوي چال زني در اين روش كاربرد دارند. اعمال نيروي فشاري لازم مي تواند توسط هواي فشرده و يا موتور ديزلي اين جامبو دريل ها صورت گيرد. بطور كلي آن دسته از اين ماشين آلات كه توسط هواي فشرده كار مي كنند خيلي گران نمي باشند ولي ممكن است متعلقات آنها هنگام انتقال از يك سطح به سطح ديگر آسيب ببيند.
– ماشين آلات آتشباري: اغلب براي خرج گذاري آنفو توسط هواي فشرده از لوله هاي پنوماتيكي استفاده مي شود.

مسائل اجرايي

در روش استخراج تخريب در طبقات فرعي مهمترين عامل طراحي استخراج و معدنكاري صحيح حفظ ترتيب كار است. حفظ ترتيب كار دو دليل عمده دارد:
1- پيوستگي تخريب و در واقع حفظ صفحه ي تخريب 45 درجه .
2- جلوگيري از تكرار و نيز تداخل برخي عمليات.
با اتخاذ يك روش پيوسته مي توان بطور اساسي از ايجاد فضاهاي خالي زيرزميني در مكان هايي كه هنوز در حال استخراج مواد معدني است جلوگيري به عمل آورد. همچنين لازم است از هم زمان شدن چال هاي در حال چال زني با چال هايي كه از مواد منفجره پر شده اند به واسطه ي رعايت مسائل ايمني جلوگيري به عمل آيد.

نگهداري و پايداري

1- گمانه ي تونل هاي استخراجي:
يعني همانطور كه قبلاً هم اشاره شد انتهايي ترين خط سقف هر تونل استخراجي. پايدار نگهداشتن اين كمانه به لحاظ جلوگيري از افزايش ميزان ترقيق حائز اهميت فراواني است. از آنجا كه دقيقاً در قسمت بالاي آن توده ي سنگ باطله وجود دارد كه هنوز با سنگ معدن مخلوط نشده است، نگهداري اين كمانه به هر شكلي كه ممكن باشد بايد انجام شود. استفاده از شاتكريت در اين مورد معمول است و چنانچه شاتكريت مطلوبيت نداشته باشد از پيچ سنگ استفاده مي شود. در برخي موارد خاص حتي از تير فولادي نيز استفاده مي كنند.

2- رمپ بين طبقات:
از آن جا كه رمپ در كمر پايين كانسار حفر مي شود و كمرها نيز در اين روش سست هستند نياز به نگهداري دارد. بخاطر اين كه اين رمپ راه ارتباطي بين تونل هاي توليد طبقات مختلف است و پيوستگي توليد كارگاه با استفاده از آن ممكن مي گردد، نگهداري آن با استفاده از نگهدارنده هاي موقت و دائمي شامل وايرمش، شاتكريت و پيچ سنگ بصورت خيلي دقيق و كامل انجام مي شود.

  كنترل تخليه

كنترل تخليه به روش چشمي:

در شيوه ي چشمي از روي رنگ و شكل سنگ معدني ميزان عيار و درصد اختلاط آن با سنگ باطله تخمين زده مي شود و با تشخيص چشم نقطه ي توقف بارگيري اعلام مي شود. پس از انجام چند سيكل آتشباري و بارگيري بطور تجربي مي توان تشخيص داد كه پس از كشيدن چه حجمي از سنگ معدني عبار آن از عيار حد كمتر شده و بارگيري بايد متوقف شود. اين شيوه از نظر اجرايي بهترين راه كنترل تخليه مي باشد چرا كه پيداكردن نقطه ي توقف بارگيري در واقع با روش سعي و خطا انجام مي شود. به همين علت دقت آن قابل قبول است و از طرفي ديگر انجام اين تشخيص هييچگونه اتلاف زماني ندارد.

كنترل تخليه به روش نمونه برداري :  
         در كنترل تخليه به شيوه ي نمونه برداري، پس از انجام هرمرحله بارگيري، نمونه برداري انجام مي گيرد و عيار نمونه ها را اندازه مي گيرند. چنانچه اين عيار بيش از عيار حد باشد، بارگيري ادامه پيدا مي كند و در غير اين صورت متوقف خواهد شد. اين شيوه در عمل هيچگاه موفق نبوده است چون هزينه ي زيادي را شامل مي شود و علت آن اين است كه در تمام فواصل زماني مربوط به انجام آزمايش عيار سنجي، دستگاه بارگيري خوابيده است و باعث پايين آمدن ميزان توليد و بازدهي روش استخراج مي گردد.

رقت

در روش هاي استخراج زيرزميني رقت عبارت است از: نسبت وزن مواد باطله به وزن مواد باطله و كاني مفيد همراه اما از آن جا كه در يك كار اجرايي عملاً اندازه گيري وزن مواد باطله و كاني مفيد همراه آن در جريان توليد امري غيرممكن است، با تغييرات ساده اي مي توان با استفاده از عيار بجاي وزن، ميزان رقت را براحتي محاسبه كرد زيرا عيارگرفتن از ماده ي معدني بمراتب آنتر از اندازه گرفتن وزن مواد باطله و كاني همراه آن است. بدين ترتيب فرمول ميزان رقت بصورت زير به دست مي آيد:
رقت=(عيار ماده ي معدني استخراج شده- عيار ماده ي معدني درجا ) تقسيم بر
(عيار ماده ي معدني پس از رقيق شدگي- عيار ماده ي معدني درجا )

قابليت مكانيزاسيون

عمليات استخراج در روش استخراج تخريب در طبقات فرعي داراي يك سيكل ثابت و استاندارد بصورت زير مي باشد:
1- حفر تونل هاي توليد و تقويت پايداري آنها .
2- چال زني با آرايش بادبزني.
3- آتشباري چال ها.
انعطاف پذيري

استاندارد و تخصصي بودن عمليات، طبقات فرعي و تونل هاي استخراجي متمايز و استفاده از سيستم باربري بدون ريل، درجه ي بالايي از انعطاف پذيري عمليات را در اين روش به وجود آورده است؛ بعنوان مثال: با تغيير در برنامه ريزي انجام عمليات به جهت تغييراتي در شرايط كانسار به شرح زير توليد روند بصورتي مطلوب ادامه خواهد يافت:
– تغيير در ضخامت كانسار .
– تغيير در شيب كانسار .
– تغيير در عيار و توزيع ماده ي معدني .
– تغيير در خصوصيات خردشوندگي كانسنگ .

1- پيشروي در sub level stoping  از پايين به بالاست در حالي كه در روش ديگر از بالا به پايين است زيرا كمر بالا و كمر پايين حالت ريزش دارند .

2- درجه ي مكانيزاسيون :
درجه ي مكانيزاسيون روش sub level stoping  بيشتر است زيرا در روش ديگر بحث ريزشي بودن كمر بالا و كمر پايين مطرح است و كنترل آن از عهده ي ما خارج است ولي درجه ي مكانيزاسيون آن از انباره اي و كند وآكند بيشتر است .

درجه ي مكانيزاسيون
Sub level stoping  > sub level caiving

مزايا  sub level caiving

1-  هم در زمين هاي سخت و هم در زمين هاي سست كاربرد دارد .
2- OMS بالا .
3- قابليت مكانيزاسيون تا سطح مورد نظر .
4- ايمني بالا .
5- بازيابي بالا .
6- نياز به استفاده ي از نيروي انساني ماهر ندارد .

معايب  sub level caiving

1- بزرگترين عيب اين روش كاهش عيار ماده ي معدني (10 تا 35 درصد رقيق شدگي) و مشكلات موجود در كنترل آن است.
2- در بعضي از مكان هايي كه عمليات چال زني و آتشباري در آن جا انجام شده بايد بر اساس تجربه عمليات نگهداري اجرا شود تا بتوان عيار ماده ي معدني را كنترل كرد.
3- معدن بايد از نيروهاي متخصص در امر نمونه گيري و آزمايش بهره مند باشد تا بطور مستمر ميزان عيار ماده ي معدني را كنترل نموده، باتغيير عيار، تدابير لازم را اتخاذ نمايند. در مورد معاني كه از امكانات شهري دور هستند اين مسأله حادتر است زيرا استخدام افراد متخصص در اين شرايط هزينه ي بيشري را به معدن تحميل مي كند.
4- هزينه ي توسعه ي معدني كه به اين روش استخراج مي شود آن قدر زياد است كه اغلب بعنوان يك عامل بازدارنده مطرح مي شود.
5- اگر شرايط ماده ي معدني و كمربالا مناسب نباشد بازيابي بشدت پايين مي آيد.
6- جهت ايجاد جريان ثقلي مواد استخراجي به طرف پايين بايد در كل كانسنگ عمليات چال زني و آتشباري را انجام داد كه باعث هزينه هاي عملياتي مي شود.
7- اگر تونل هاي توليد را جزء آماده سازي به حساب آوريم حجم آماده سازي در اين روش بالاست.
8- نياز به سرمايه گذاري اوليه ي نسبتاً زيادي دارد.
9- تخريب لايه هاي فوقاني كانسار تا سطح زمين باعث ميزان بالايي از نشست در سطح زمين مي شود.
10- لزوم دقت در كنترل كشش بحراني جهت انجام رضايت بخش روش كه باعث بالارفتن ميزان هزينه ها مي شود.
11- براي نگهداري تجهيزات بايستي اتاق دسترسي ايجاد گردد. 

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.