ردکردن این

روش استخراج جبهه کار طولانی”Long wall mining” قسمت هفتم

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2494

نوع ب) سبک لانگ وال در لایه ضخیم 9متری زغال سنگ:

چون لایه های ضخیم 9متری(30 فوتی)بلند تر از ارتفاع دامنه برش ماشین های پیوسته و یا رندۀ زغالبر می باشد از این رو استخراج آنها مشکل ایجاد می کند.به این منظور روش تخریبی می تواند به کار گرفته شود.اما پیشروی جبهه بایستی سریع باشد تا احتمال تراکم و انفجار گاز از بین برود.این روش(لانگ وال) قاعدتاً به نفرات کمتری در استخراج نیاز دارد.در سیستم جبهه کار دراز (لانگ وال)برای لایه ضخیم شیوۀ اسلایسنگ(پوسته گیری)عملی تر می باشد. به جای نصب توری در جدا سازی هر قاش(پوسته)از محل های متروکه و ریزش کرده،یک لایه زغال سنگ باقی می ماند.اما این کار دو مشکل به دنبال دارد، یکی بازیابی کم می شود(زغال سنگ برجا می ماند)ودیگر وجود گاز گریز واقع در حفره های ناحیه کارگاه احتمالاً سبب انفجار خواهد شد.

با سرعتی که به پیشروی جبهه کار دراز داده می شود می توان این دو مشکل را خنثی نمود.گذرگاه ها برای قاش های(اسلایس ها)تحتانی در نظر گرفته می شوند که خارج از پله فوقانی گذرگاه ها قرار می گیرند.علم مکانیک سنگ می گوید که اگر این اسلایس ها در داخل گذرگاه های بالایی واقع شود از دوام بهتری برخوردار خواهند بود.این کار است اما در کارکرد تخریب(ریزش)اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد که کف لایه از زغال سنگ(کف کارگاه)ترک بر دارد.وقتی کف مذکور ترک بردارد قاش زیر که کارگاه آینده است نا امنی ایجاد شده و سقف مطمئنی نخواهد بود.(چون کف قاش فوقانی،سقف قاش تحتانی می باشد).به منظور تأمین ایمنی و اجتناب از این مشکل می توان ورودی های تحتانی در مراکز را پیشروی داد،بطوریکه خارج از حدود اعمال فشارهای فوقانی باشد.در روش مزبور،استخراج پله فوقانی قبل از دست زدن به پله تحتانی به طور کامل استخراج و تکمیل خواهد شد،با این عمل قبل از برگشت به قاش بعدی فرونشینی به طور کامل صورت خواهد گرفت و محیط ایمن می گردد(شکل5-35 و 5-36).در تحقق اصولی روش جبهه کار دراز در شیوه(ب)ترتیب در عملیات استخراج جبهه ها مهمترین عامل به شمار می رود.

Long wall mining 45

شکل(5-35)- نمای افقی از یک پانل در مته (ب)با سبک جبهه کار دراز در لایه های ضخیم(9متری)

1)پیشروی در قاش فوقانی روی لایه ضخیم:

    برای پیشروی در قاش فوقانی،ابتدا یک دروازه از سر و یک دروازه از انتها در 4متر بالای لایه 9متری و به طول 1275متر(4200 فوت)حفر می گردد.ورودی ها توسط چوب بندی(قاب گذاری)به دو قسمت یکی برای ورودی هوا و دیگری برای مسیر برگشت تسمه نقاله جدا می گردد.این چوب بندی به عرض 3فوت(1متر)می باشد.(شکل 5-35).در هر40/2 متر(8 فوت)یک قفس از این قاب ها نصب می شود. جدار یا دیوار این چوب بندی به ورق های فلزی گالوانیزه متصل می شود(سمت راست شکل(5-36)خط ضخیم سیاه)،جبهه کار به وسیله الگوی دو مرحله ای پیشروی می کند،در عمل پیشروی استخراج توسط ماشین استخراج پیوسته که دارای 5/4متر(5/15)مساحت برش به جلو وبه سمت دیوار دارد انجام می شود.

این دستگاه روی پیچ نصب کن سقف سوار می شود،همچنین حمل و نقل از جبهه کار توسط تجهیزات تسمه نقاله تنظیم شونده صورت می گیرد.

Long wall mining 46

شکل(5-36)- نمای نهایی یک پانل در سبک لانگ وال روی لایه ضخیم(روش ب)

Long wall mining 47

شکل(5-37)- نمای نهایی توسعه تک ورودی(روش ج،یا لایه 6متری باشیب 45 درجه

2) بازیابی قاش فوقانی:

    موقعی که پله بالایی توسعه یافت،و بلیدر(معبر تهویه)تأسیس گردید،در این حال تمام طول جبهه کار دراز به مسافت 88متر(فوت 292)و به ضخامت 4متر(13 فوت)با دستگاه شیرر دو غلطکه و پایه های محافظ مکانیکی استخراج می شود.

3) توسعه قاش تحتانی:

    شرح توسعه قاش های فوقانی و تحتانی،با سیستم تک ورودی به ترتیب از خاطر گذشت.همان طوری که قبلاً تشریح گردید،گذرگاه های پایین تر در محلی از لایه احداث می شوند که شرایط ایستادگی خوبی در سقف ایجاد شود.در اینجا فاصله این گذرگاه ها بیشتر از آنهایی است که در قسمت های قاش فوقانی تأسیس شده است.برای رفع اعمال هر گونه فشار به ورودی ها از جوانب(در اثر استخراج قاش بالایی)،یک ستون از ماده معدنی به عرض 33متر(110 فوت)بین گذرگاه های فوقانی و تحتانی باقی می ماند.البته ابعاد این ستون به میزان فشار در اطراف کارگاه و گذرگاه ها بستگی دارد.همچنین نمونه ای دیگر از این ستون معدنی با ابعاد مناسب بین گذرگاه های پله تحتانی در فضاهای مجاور باقی می ماند.در اینجا توسعه در قاش تحتانی به پایان می رسد.

     4)بازیابی قاش تحتانی:

      هنگام پس روی ارتفاع 4متر(13فوت)در جبهه کار دراز به ناچار زیر ناحیه متروکه قرار می گیرد،لذا ضخامت زغال سنگ بین قاش ها 2/1متر خواهد بود.در بسیاری از مواقع،جدا شدگی یا تداخل زغال سنگ موجود در لایه های ضخیم به طور معمول می تواند در عقب باقی بماند،این در صورتی است که درجبهه کار دراز تحتانی نیز از نگهدارنده حفاظ دار و شیرر دو غلطکه (دابل درام)استفاده شود.

بر اثر بلندی حفاظ بازیابی زغال سنگ امکان پذیر می گردد.برای این هدف کارخانجات سازنده این حفاظها ابعادی تا ارتفاع 8/5متر(19فوت)را برای افزایش بازیابی زغال سنگ ارائه کرده اند.در هر حال با محاسباتی که به دست آمده است،بازیابی توسط این روش بیش از آنچه که برای بازیابی روش های استخراج متان از لایه بر جای زغال سنگ عنوان شده می باشد.

5) ایمنی، بهداشت وبازدهی روش جبهه کار دراز در لایه ضخیم :

همچنین،برای تقویت نگهداری حفاظ های چوبی از نوع قفس بندی در محل نصب می گردد.از نظر تهویه ،روش معمولی در جبهه کار با کانال های برزنتی و بادبزن فرعی استفاده می شود(شرح آن قبلاً گذشت).با تعداد 7معدنچی در هر قسمت آماده سازی و11معدنچی در هر قاش جبهه کار دراز،این روش تولید می تواند به بازیابی تا60 درصدبرسد.

 روش ج)پس روی با روش چال در لایه 6متری و 45درجه شیب:

        لایه هایی که حدوداً6متر ضخامت و شیبی در حدود 45درجه داشته باشند دارای مسائل مشابهی هستند.اول،اینکه تجهیزاتی که امروزه ساخته شده است برای رفع مشکلات در استخراج این لایه های پر شیب مناسب نمی باشد.دو تا به واسطه اینکه عملیات در امتداد یا کمی خارج از امتداد هم اگر ممکن گردد،ضخامت در جهت امتداد،از کمر پایین به کمر بالا برای آماده سازی جبهه کار کوتاه کافی نمی باشد.شیب طبیعی، بهترین گزینه برای انتقال مواد در این روش به شمار می رود.روش(ج) با احداث یک ورودی تأسیس می شود و بعد از آن حفر چالهای عمیق یا طویل(لانگ-هل)صورت گرفته و بعدازآتشباری عمل ریزش به صورت پس روی صورت می پذیرد.

Long wall mining 48

شکل(5-38)-نمای آخر یک پانل در روش (ج)حداعقل ضخامت لایه فوت6 ،

شیب45درجه این روش سبک چال عمیق را پیاده کرده است.

1- آماده سازی استخراج در روش چال عمیق:

    پانل با یک تک طبقه به طول610متر(2000 فوت)و عرض5/8متر(28فوت)وارتفاع3متر حفر می گردد(شکل 36-5).ارتفاع افزایش داده شده در ورودی،در مقایسه با طرح ورودی در جبهه کار دراز با دو پله می باشد.این ابعاد نسبتاً بزرگ برای ورودی،به منظور جا دادن لوازم حفاری در حین پس روی می باشد.(لوازم حفاری شامل چکش های کوهبری،مته هاوامثالهم می باشد).برای ایجاد (فلوم[flume])یا مجرا در طبقه فرعی با شیب 5درجه تأسیس می گردد.از ورودی دو استفاده می شود به صورتی که با قفس بندی طولی از وسط به دو قسمت مجزا تقسیم می شود.یک طرف ورودی از وسط(چوب بندی شده)برای ورود هوای تازه و سمت دیگر آن برای برگشت هوای آلوده می باشد.بایستی دقت کرد که چوب بندی

با دیوار مصنوعی بین ورودی به طور دقیق و بدون درز باشد تا هوای تمیز در قسمت ورودی با هوای کثیف در قسمت خروجی با هم مخلوط نشود.دیواره چوب بندی معمولاً با مواد اسپری فلزی آب بندی می شود.مزیت دیگر دو قسمتی کردن ورودی،ایجاد راه فرار از این طریق می باشد، به طوری که در قسمت برگشتی(خروجی هوا)موقع انفجار با عدم محدودیت در ورودی،کارکنان در قسمت سینه کار محبوس نخواهند شد.

یک دستگاه ماشین استخراج پیوسته مونتاژ روی دستگاه سقف پیچ کن کنار برای حفر ورودی به کار گرفته می شود که به طور مرحله ای کار می کند ماشین مزبور با حرکت به جلو زغال سنگ سمت چپ ورودی را می کند و از سمت راست بارگیری می کند و در حین برگشت با تماس تیغه رنده در سمت راست، زغال سنگ جبهه کار را به صورت پس روی می برد. به این دلیل روش یاد شده شیوه ای مرحله ای تلقی شده است. حمل زغال سنگ استخراج شده توسط زغالبرهای پیوسته در روش چال عمیق به وسیله نقاله تعلیقی یا مادولار صورت می گیرد و این محصول به وسیله این تسمه به فیدبریکر[Feed Breaker](تغذیه کن به سنگ شکن) انتقال پیدا می کند.

بعد از فیدر زغال سنگ دانه بندی شده سپس با آب مخلوط شده و به صورت دوغابی(انتقال هیدرولیکی) به بیرون از معدن ارسال می شود،برای تکمیل پروژه تهویه درانتهای محفظۀ استخراج یک دریچه خروج هوا تعبیه می شود.

2- عمل پس روی(ریتریت)در سبک لانگ هل:

   در حین استخراج پس روی،جک ها در طبقه فرعی به صورت فرعی استقرار پیدا می کنندوزغال سنگ باقیمانده در بالای ورودی در پله 6متری استخراج می شود.روش استخراج در این کارگاه به سبک حفاری آتشباری در چال های عمیق(بانگ هل)انجام می شود،شکل(5-39).

طول تمام چال های عمیق نباید از18متر(60فوت) تجاوز کند،این اندازه برای لایه با ضخامت6 متر و 45درجه شیب مناسب می باشد.وقتی عمق چال ها زیر 18متر حفظ شود،کنترل حفاری و نسبت نفوذ قابل قبول در حفاری مطلوب تر صورت می گیرد.سبک حفر چال ها به صورت الگوی رینگی (بادبزنی پ) می باشد (درمورد چال رینگی یا پروانه ای مطالبی قبلاً ارائه شد.چال های رینگ معمولاً بافواصل 2/1متر(ازمرکزیک چال تا مرکزچال مجاور2/1متریا 4فوت)وقطرسرمته حفاری5/44میلیمتر(75/1اینچ)میباشد

Long wall mining 49

شکل(5- 39 )-نمایش عملیات استخراج در سبک چال عمیق

– ایمنی،بهداشت وبازدهی در روش چال عمیق:

    نگهداری در طبقات فرعی به وسیله پیچ سنگ پلاک ها و قفس بندی صورت می گیرد،برای نگهداری محکم تر در سقف زغال سنگ بخصوص در خلال آتشباری به طور پس روی،دسته های حفاظ منقبض شونده در سقف زغال سنگ بخصوص در خلال آتشباری به طور پس روی، دسته های حفاظ شونده در سمت ورودی قفس بندی شده تهویه قرار می گیرد.این عمل ستون گذاری مصنوعی با پیش روی طبقه فرعی همچنان ادامه پیدا می کند.

 بین هر یک جفت قفس(چوب بندی کریب)24عدد از پایه های هیدرولیکی هر یک به فاصله یک متر نصب می شود.نظیر روش های تهویه در سبک های قبل یک عدد بادبزن فرعی به وسیله لوله های خرطومی هوا را می مکد.از پرده های جهت دهنده یا مسدود کننده مسیر هوا در صورت نیاز نیز استفاده خواهد شد. از نظر بازیابی مقدار نسبتاً بالاتر از سبک های قبل است.

اگر در هر کارگاه 7 نفر کارگر در 4سینه کار استخراج نمایند،در مرحله پس روی و بازیابی در سبک چال عمیق به حدود 7درصد می رسد. حفر 5ردیف قوس پروانه ای در سقف داخل هر ورودی ،کار آتشباری با مواد منفجرۀ سبک و مجاز برای زغال سنگ صورت می گیرد.

درشکل(5-40)پدیده حفاری و آتشباری برای سبک مورد بحث نشان داده شده است.پس از انتقال زغال سنگ ریزشی به نوار بارکن[Belt Jeeder] در پله های بعدی عمل سقوط قوس سقف طبقه مانند روش بالا صورت گرفته و عملیات حفاری و آتشباری و انتقال به همین ترتیب ادامه می یابد

Long wall mining 50شکل(5-40)عملیات پس روی در جبهه کار به سبک چال عمیق در رگه ضخیم(روش د)

4- بهداشت،ایمنی وبازدهی در روش(د)برای استخراج لایه­های ضخیم:

    در هر دو ورودی(درکمرپایین وکمربالا)نگهداری سقف کراسکات ها توسط ستون های فلزی منقبض شونده که در قسمت بالا کمانی است انجام می گیرد.این ستون ها یا پایه های فلزی بسته به محل و شرایط وزن و فشار انتخاب می شوند. طرح معمولی تهویه به وسیله بادبزن ها(از نوع تشریح شده در سبک های قبل)مورد استفاده قرار می گیرد.از نظر بازیابی،به دلیل حجم بیشتر عملیات در طبقات مقدار فوق العاده چشم گیرتری را به دست می دهد.اگر در هر قسمت پیشروی 7معدنچی و 6معدنچی در مرحله پس روی فعالانه کار کنند، استخراج به بازیابی 70درصد خواهد رسید.به هر ترتیب تجربیات استخراج در لایه های مختلف زغال سنگ نشان می دهد که روش های استخراج در لایه های ضخیم از حیث اقتصادی،ایمنی و بهداشت رقابت بهتری را نسبت به لایه های با ضخامت متوسط نشان می دهد.خطر انفجار گاز گریزو آن در کارگاه های کوچک بیشتر و نیز تولید به مراتب کمتر است،اما این ضعف ها در لایه های ضخیم و کارگاه های بزرگ برطرف می گردد.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.